Akademik Programlar

İşletme Doktora Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli DerslerZorunlu Bölüm Dersleri

MGMT 601 - İleri Nitel ve Nicel Teknikler
Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri,yapısal eşitlik modelleri, ekonometrik modeller

MGMT 602 - Stratejik Pazarlama Yönetimi
Pazarlamanın işletmede fonksiyonel gelişimi ve pazarlama anlayışının evrimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi, pazarlama biliminin stratejik rekabet alanına katkıları , pazarlama bilimi uygulamaları ve teorilerine karşı değişen perspektifler ve değişen perspektifler temelinde pazarlama unsurları olan ürün, fiyat, dağıtım, tutundurmaya yeni yaklaşımlar, kalite, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, ilişki pazarlaması gibi modern pazarlama kavramlarının artan önemi , pazarlama stratejileri üzerine güncel makaleler

MGMT 604 - Seminer
Öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre seçecekleri bir konu üzerinde araştırma yapıp, sunuş yapacaklardır

MGMT 605 - Finansal Yönetim (Seçmeli)
Finansın temel konularından olan modern portföy teorisi, sermaye varlıkları fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama modeli, etkin piyasalar hipotezleri, finans piyasalarında asimetri sorunu, risk ve belirsizlik altında seçim, sermaye maliyeti, temettü politikaları gibi konular söz konusu konuların teorik temelleri ile ilgili makaleler ve bu konularda yapılan amprik çalışmalarla desteklenerek, öğrencilerin finansal yönetim ile ilgili araştırmalar yapmaları için gereken unsurlar ele alınacaktır.

MGMT 606 - Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar (Seçmeli)
Üretim sistemleri, üretim stratejileri, üretim yönetimi kararları, ürün tasarımı ve geliştirme

MGMT 608 - Kantitatif Karar Teorileri (Seçmeli)
Karar Analizleri, Belirsizlik Altında Karar Verme, Karar agacları, Çok Amaçlı Karar Verme, Analitik Hiyerarşi Süreci, Bilgisayarlı Karar Verme Metodları, Kuyruk Problemleri, Markov İşlemleri, Stokastik Karar Süreçler

MGMT 609 - Finansal Ekonomi (Seçmeli)
Bu dersin amacı ekonomik analiz araçlarını kullanarak finansal piyasaların işleyişinin analizini kavramak ve finansal piyasaları ekonomik sistemle ilişkilendirme yeteneğine sahip olmaktır.

MGMT 610 - Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Seçilmiş Konular (Seçmeli)
Maliyet dağıtım yöntemleri, evre- safha maliyet yöntemleri , faaliyet bazında maliyetlendirme, maliyet davranışı analizleri, çeşitli karar seçenekleri arasında finansal verileri kullanarak seçim yapılması, faaliyet bütçeleri ve finansal bütçeler hazırlanması gibi konular; yönetim ve maliyet muhasebesi teorileri ve bu konularda yapılmış amprik çalışmalarla desteklenerek, öğrencilerin yönetim ve maliyet muhasebesi alanında kuramsal temele dayalı araştırmalar yapabilmesi sağlanacaktır.

MGMT 612 - Pazarlama Modelleri
Pazarlama Teorilerinin gelişimi, tüketici davranışı modelleri, endüstriyel satın alma modelleri, yeni ürün yayılım modelleri, uluslararası pazarlama stratejileri, pazarlama karar destek sistemleri

MGMT 613 - Tedarik Zinciri Yönetimi (Seçmeli)
Dersin amacı, öğrencilerin tedarik zinciri süreçlerini ve faaliyetlerini tanımlayabilecek teorik altyapıyı kazanması amaçlanmaktadır. Tedarik zincirlerinde şebeke tasarımı, performans ölçümü, arz ve talep öngörüsü, stok seviyelerinin belirlenmesi ve güvenlik stoğu, fiyatlandırma stratejileri gibi konulara değinilecektir.

MGMT 615 - Yönetim Bilişim Sistemleri (Seçmeli)
Dersin amacı işletmelerin üretim, finans, pazarlama gibi fonksiyonlarında bilişim sistemlerinin analiz ve koordinasyon amacıyla kullanımı hakkında teorik bilgi ve uygulama örnekleri vermektir.

MGMT 616 - Strateji ve İşletme Politikası
Stratejik pazarlama planlamasının aşamaları detaylarıyla anlatılacaktırtır.

MGMT 617 - Firma Değerlemesi (Seçmeli)
Değere dayalı yönetim anlayışı, firma değerinin saptanmasında kullanılan yöntemlerin açıklanması ve yapılacak uygulamalar üzerinde gösterilmesi.

MGMT 618 - Denetim (Seçmeli)
İşletmelerin finansal tablolarındaki bilgilerin doğruluğu ve güvenirliliğinin sağlanması, dönem içi kayıtlarının doğruluğunun araştırılmasını kapsamaktadır. Ders içeriği denetim kavramının tanımı ve denetim türleri, denetleme ile ilgili yasal düzenlemeler ve genel kabul görmüş denetim standartları, iç kontrol sisteminin incelenmesi, denetimin planlanması ve denetim çalışmalarının yapılması, ve raporlanması konularından oluşmaktadır.

MGMT 620 - Uluslararası Pazarlama Stratejileri (Seçmeli)
Uluslar arası pazarlar, uluslar arası pazarlama stratejileri ve giriş yöntemleri, uluslararası ürün, fiyatlama, dağıtım ve promosyon faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması ve kontrolü.

MGMT 622 - Yatırım (Seçmeli)
Bu derste yatırım analizin temel konularından olan faiz oranları, faizin yapısı, paranın zaman değeri, portföy risk ve getirisi, etkin sınır ve portföy seçimi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli (SVFM), faktör modelleri, arbitraj fiyatlama teorisi, etkin piyasalar hipotezi, hisse senetlerinin değerlemesi, tahvil değerlemesi, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve opsiyon değerlemesi gibi konular ve bu konularda yapılan araştırmalar üzerinde durulacaktır.

MGMT 624 - Mali Tablolar Analizi (Seçmeli)
Temel ve ek mali tablolar, finansal tabloların karşılaştırmalı analizi, eğilim yüzdeleri ile analizi, dikey yüzde analizi ve oran analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmesi ve analizlerden elde edilen sonuçların yorumlanması konuları kapsanacaktır.

MGMT 626 - Öngörü Teknikleri (Seçmeli)
İstatistiğin temel kavramları ve örnekleme konularına ve örnekleme yöntemlerine değinildikten sonra tahmin yöntemleri ve zaman serileri analiz yöntemleri, nitel ve nicel öngörü metodları, öngörü hataları, zaman serileri ve regresyon modelleri ile öngörü gibi konulara değinilecektir.

Seçmeli Dersler

MGMT 607 - İşletmenin Ekonomik Temelleri (Seçmeli)
Ders içeriğinde arz ve talep analizi, üretim ve maliyet analizi, risk analizi, işletmelerde fiyatlandırma strateji ve politikaları, tahminleme, işletmelerde çevre faktörü, işletmelerin uluslararası boyutları, değişik piyasaların analizi konuları örnek olaylar ve makaleler çerçevesinde incelenecektir.

MGMT 611 - Hizmet İşlemleri Yönetimi (Seçmeli)
Hizmetlerin özellikleri, hizmet tasarımı, hizmet işletmelerinde talep tahmini ve kapasite planlama, hizmet kalitesinin ölçümü gibi konularda seçkin makalelerin tartışılması

MGMT 614 - Finansal Kurumlar ve Araçlar (Seçmeli)
Finansal Kurumların Sınıflandırılması, Finansal Piyasaların Türleri, Para ve Sermaye Piyasaları Araçları, Merkez Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumları, Menkul Kıymet Borsaları ve İMKB, Sermaye Piyasası Kurulu, Yatırım Fonları ve Ortaklıkları, Sigortacılık Kurumları ve Araçları, Sosyal Güvenlik Kurumları, Finansal Kiralama ve Faktöring, Futures, Opsiyonlar